หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
บุคลากร อบต.พลับพลา
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
หัวข้อหลัก

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ


  หน้าแรก     ระบบเศรษฐกิจของ อบต. 

ระบบเศรษฐกิจของ อบต.
ระบบเศรษฐกิจของ อบต.  

ระบบเศรษฐกิจ

ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบอาชีพหลักคือการทำเกษตร  โดยเฉพาะการทำนา  ควบคู่ไปกับอาชีพรับจ้างทั่วไป  และมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ หลังฤดูกาลทำนา  เช่น  การทอผ้า  ค้าขาย เลี้ยงโค  กระบือ และรายละเอียดการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบลมีดังนี้

อาชีพรับจ้างทั่วไป

-งานบริการ  เช่น ขับรถรับจ้าง  ทำงานโรงงาน
-งานช่างฝีมือ เช่น  ช่างไม้  ช่างปูน  ช่างซ่อมรถยนต์-จักรยานยนต์

อาชีพค้าขาย  เช่น  เสื้อผ้า  อาหารแห้ง  ของใช้ครัวเรือน อาชีพรับราชการ รับจ้างและเกษตรกรรม เกษตรกรรมและประกอบอาชีพอุตสาหกรรม               

แรงงาน

            -ค่าแรงงานวันละ 166 บาท/วัน/คน โดยมีคนจ้างงานในหมู่บ้านหรือตำบล
           - แรงงานส่วนใหญ่ของตำบลจะอยู่ในช่วงอายุ18-50  ปี  และมีการอพยพแรงงานไปต่างจังหวัดแรงงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  เป็นแรงงานที่ออกไปทำงานนอกเขตจังหวัดในช่วงฤดูแล้งในช่วงเดือนมกราคม

ผลผลิต   จากข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2556  และแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  การปลูกพืชส่วนใหญ่พบว่าปลูกข้าวในฤดูนาปีเป็นพันธ์ข้าว  กข.6  ข้าวหอมมะลิ  และในช่วง เดือน มกราคม ถึง  ต้นเดือน  มิถุนายน เป็นการทำนาปรังจะปลูกพันธ์ข้าว  สุพรรณ 1,2  และไชนาท 1,2  และการเลี้ยงสัตว์ส่วนมากจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค จำพวกสัตว์ปีก เช่น  ไก่   เป็ด  และประเภทโค  กระบือ  และสุกร

 

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.พลับพลา                                                                                                        

ร้านค้า                จำนวน    45           แห่ง     -  ปั้มน้ำมัน                 จำนวน    3  แห่ง

โรงสี    จำนวน    9              แห่ง     ร้านเสริมสวย         จำนวน    1  แห่ง

ร้านซ่อมรถ    จำนวน  2     แห่ง     -  รีสอร์ท/ร้านอาหาร จำนวน    2  แห่ง

-  ตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1   แห่ง-สถานที่เช่าที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์เคลื่อนทีจำนวน  2  แห่ง

(ข้อมูลสำรวจ การชำระภาษี  ณ  วันที่  30  มีนาคม ..2562) ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนตำบลพลับพลามีรายได้เฉลี่ย  20,000  บาท / ครัวเรือน / ปี

การเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลามีพื้นที่การเกษตร ทั้งหมดประมาณ13,161ไร่แยกดังนี้

           1.ทำนา   ทั้งหมด 13,161 ไร่
           2.ทำสวน ทั้งหมด 10 ไร่
           3.ทำไร่    ทั้งหมด – ไร่
           4.การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 70 

การประมง พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ประชาชนส่วนมากทำการประมงในบ่อน้ำที่ตนเองขุดไว้เพื่อบริโภค เหลือจากบริโภคก็จำหน่าย

การปศุสัตว์ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีการทำการปศุสัตว์ คือการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค-กระบือ เลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ด ไก่ และสัตว์อื่นๆเพื่อบริโภคและการค้าขายเพิ่มรายได้

การบริการ พื้นที่ตำบลพลับพลาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ ชายหาดริมชี ที่มีชายหาดทอดยาว ประมาณ 200 เมตร มีร้านค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวนิยมพาครอบครัวมาพักผ่อน สังสรรค์ จนทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น

 

อุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

แรงงานด้านแรงงาน ในพื้นที่ตำบลพลับพลา ไม่มีแรงงานต่างด้าว แรงงานส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่เท่านั้น.

 

 

 

 

หัวข้อหลัก

นางจีระภรณ์ ปราบมนตรี
ปลัด อบต.พลับพลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ อบต.
ประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.21.85.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 931,352

ถาม-ตอบ
หัวข้อหลัก
การติดต่อข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030-130
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.